CULTURA POPOLARE DI SARACENA

Ogni luogo è caratterizzato da una propria cultura che continua a tramandarsi di generazione in generazione….. a Saracena un cultore ed appassionato del nostro dialetto è il Dott. DI BENEDETTO BIAGIO, il quale ha raccolto e trasmesso una moltitudine di proverbi, detti antichi, indovinelli e piccoli aneddoti che riguardano il nostro dialetto “SARACENARO”. Di Benedetto ha redatto il VERNACOLO per il sito “UNA VOCE IN PIù” di Saracena, all’interno del quale si trovano parecchi suoi scritti.  Ne riporto qualcuno:

I VICINATI     ” I vicinanz’ “

“U CHION’ I ‘NNUCC”‘

U negozio ì donn’Antonio, e, facc’frunt’,
‘a chianca, ccù ‘nna trippa, appicheta
‘mminz’a via, chjn’i musch’ e di vespe…
ca s’a …mangin’…
‘u cusitur’ e quiddra linga longa d’u
scarper’…
i gridi d’i guagliun’ ca, ccù r’u carruccil’,

piano di nuccio

piano di nuccio

sten’ jucann’a zeze ‘nchep’…
‘u ragghj’ d’u ciucc’i Mastutitta ca si
ricogghj d’i “Cappuccini”.
‘U furgior’ ca, lasset’u mantic’, stè firrann’
‘u cavaddr’i don Lisandr’…e r’u “profum’”
‘i l’unghj vrusciot’ si“spann’” ‘nta l’aria…
ccù na musica napulitena ca jesc’ d’aches’i
Cirivin’ (‘u “fonografo” ha purtot’ don Ciccio
d’America!).
Sup’a’nn’u scalun’, duj picciuliddr’ jochin’
a ru bachil’…
Quiss’ jer’,‘nt’i timpi passet, ‘u chion’i ‘Nnucc’!
Goj… c’èr’a “sede” i l’UVIP…
Jè ‘nt’a vecchia chesa ì nu grann’ mastru d’ascia:
Silvestr’i Scriv’!

“A CHIAZZA”

A ‘mmenza via, tra ‘u chion’i ‘Nnucc’

Santu Lio, è stet’u cor’d’u pajs’!                                                                                                         ‘Nturn’a quiddra bella funton’a tri

pizzirri, ‘u Municipio, a Cassa Rurol’,
u tabacchin’, a speziarija, u furn’, a Cass’i
Risparmio, u Dopolavoro, a chianca, u bar…
…tutt’ ddruch’!..e ddruch’, tutt’i duminicadije,
i castruviddrer’ vinin’a vinn’ frutta, verdura
e pipazzi (1).

Quant’n’henu vist’, e ‘ntis’, ssi muri d’a chiazza!
Quann’, u gott’i giugno d’u 1848, do’ Stanzilegh’ (2),
affaccet’a r’u balcun’ d’u Cumun, e svintuliann’u
Tricolore, liggij ra “cunnanna a morte” d’i Regnanti.
Quann’, semp’a giugn’, ma d’u 1940, i “capizzuni”,
d’a ringhira d’u Dopolavoro, ‘nfurmavan’a cittadinanza ca l’Italia avij’ dichiaret’a guerra…e…
parij’ na festa!
Ma dopp’ poco timp’, jer’ ru mis’i jnner’ d’u 1941,
…cchi rivut’!
Cintiner’i pirsun’ ni mannavin’ jastim’e malidiziun’:
a gente vattij ru fianch’pp’ra fema e riclamev’ na
junt’i farina!
A festa pp’ra fin’ d’a guerra…
E quiddru 14 ‘i novembre d’u 1945, quann’ tricint’e cchiù “cumpagni” s’hen’ ribillet’ a ra nomina i nu democristien’ a Commissario d’u Cumun’ (3)…
…ma, a giugn’ d’u 1946, a ra festa pp’ra vittoria d’a
Repubblica, c’eran’…”janchi” e “russi”!…
Ed..ancora… i cumizi…i “giornali parlati”… i Cunsigghj
cumunoli…e quò si vinnij ra “Domenica del Corriere”…
….semp’a chiazza…
Pu’, anno dopo anno, è juta ‘nnant’…cum’u stintin’a ru fuch’, e mò…si sent’sul’u fruscio i l’acqua d’i tri
pizzirri!

(1) “Alla Saracina màngini pipazzi e a Castrovillari fan’ i palazzi”.

(2) Stanislao Lamenza, avvocato.
Condannato a morte e poi graziato, partecipò alla Spedizione dei Mille, trovando la morte alle porte di Palermo, il 27 maggio 1860, a soli 47 anni.

(3) La “rivolta” portò alla nomina di un comunista, ma causò, anche, lo scioglimento del locale CLN, per le dimissioni, in segno di protesta, del rappresentante dc.

“SANTU LIO”

Si nu saraciner’ ca si trov’, dicìm’, a Milanoo a Nova Yorka, penz’a ru pajs’e… chiud’ ll’ucchj…
cchi vidi?
A Chisija i Santu Liun’e quiddru culur’ giallo d’u Priatorio (1).
Eh…sì…picchì sti quattr’ palm’i terra su’ semp’ stet’nt’u cor’ d’i saracineri!
Pinzàtic’: santu Lio nonn’è né d’u cop’i gàvit’ né d’u cop’i vasc’… jè proprij’ «a Saracina » !
E specialmente a quann’, ccu ru ‘sbancamento’,
è nnet’ quiddru stintìno, stritt’e sturt’,ca si
chiem’ Via Carlo Pisacane:
finalmente, si putìj j’ all’Acquanova senza passè
ppì’ra vucc’u Castiddr’ o ppì ra Port’u Vagghju!
E pur’ goj, si jèscis’…addr’ vej?
Si vuj fè quattro passi? ‘Santu Lio-l’Acquanova’…
juta ebbinuta… e, scanzann’i machine, puj legg’
tutt’i novità pajsen’, picchì:

‘Sup’ a destra c’è ru Cunun’,
a mmena manca…u Tabaccun’:
ddruch’cuminc’nna bella via,
ma cchi dico…na galleria!
Onn’hei vist’ ca sup’i muri
ci su scritt’i tutt’i coluri,
e, tra bacheche, e manifest’,
spazio liber’on ci ni rest’…”
 (2)

E, r’a stagiuna, santu Lio, pp’mmja, jè nu salotto:
a matina, na tazz’i cafè senza zucchir’, u giurnol’
e quiddru vinticiddr’ d’a magghjanisa ca…ti ricrij
e t’aiut’a girè i pagine!
a sira, na gileta, o na ‘fernetta’, ..l’amici ca jòchin’a carte…tante chiacchjri ca…non pòrtin’a nnent’…
semp’ santu Lio…e non fè nnent’ c’a Banca non c’è
cchjù e ca a Farmacia sinn’è juta…picchì…

ccu Muzzun’e Piluruss’…
jè nnu posto propr’i … luss’!
 (3)

(1) Italianizzato in “Purgatorio”(?), era il luogo ove si riunivano le varie Confraternite per pregare.

(2) C’è chi chiama Via Carlo Pisacane “bacheca street”.

(3) L’ottica Gagliardi e lo ‘storico’ Bar Celia.

“UN PALAZZO… RACCONTA”

Si ti tròvis’a passè pp’ ddr’jer’ na vota
a Port’u Vagghjo (1), quann’arrìvis’
vicin’a chianca, fèrmit’ e guard’u
Palazz’ ca ti ven’ facc’frunt: jè ra
vecchia ches’i Lojelo!
Per’ guol’a tant’ate…eppur’!…
Eppur, sta chesa jè cum’ nu “munument’”,
jè nn’u “stuzz’” i storia saracinera:
è stet’ a prima ad avì, ‘nt’u 1910, a
lucia’lettrica…u prim’Asilo d’i Monache…
u primo cinema (2)
e, semp’nta ssa chesa,…u dopolavoro, nu
negozio, nu bar,…u furn’i zu’ Vicinz’i carrùccil’…
Penz’a quanta gent’ c’è passeta…pp’ffè
quattr’ risete ccu ri “filmimi muti” o
pp’ pigghjè quiddra picca ‘i “raziùn’” ‘ì
pen’ c’attuccòv’ (‘ntimp’i guerra, a scisa
d’a funtaneddra jer’ chjin’i gent’ ca
‘nghiuttìj ‘nvacant’…a r’u profumo d’u
pon’ appena sfurnot’!);
pp’ cacch’ timp’, c’è stet’ pur’a biblioteca
comunale…
Mo’…alligrija, gridi, musica:
‘u furn’i zu’ Vicinz’ non c’è cchiù…c’è
ru “Pub”, ccu tant’ canzun’ “foraster’”,…
e ra vicina cantina ‘i zu’ Gangil’u pustìr’,
chius’a tant’anni, e ca non canusc’ na
parol’i ‘nglis’, guard’ muta, e ccu n’a
picch’immidia, ssu Palazz’ ca, ancor’n’a vota,
ha cangèt’ “vita”.

(1) Erala Porta situata nella parte alta dell’abitato, sotto il Castello.

(2) Si trattava di un piccolo proiettore a manovella, la cui velocità“dipendeva” dallo stato alcoolico dei manovratori che “visitavano”, spesso e volentieri, la vicina Cantina…

“BRIGANTI, MANUTENGOLI E PENTITI”

“ Mo’ mi ni vev’ ccu’ ri briganti, e a cussì na fazz’ paghè!….”

Quiss’ pinzev’ ru picurariddr’ Duminich’i Piliddr’,(1) quann’, cunnannet’a sija jurn’i carcer’ pp’nnapicura “persa” (pp’ru patrun’ d’a mandra – ‘u masser’i Guerra – s’avij’arrubbota e mangeta jddr’!), si ni scapp’ nt’i muntagn’ pp’ j’ ccu Carl’i Napul’ e ccù tutti l’ati d’a “Banda di Saracineri”!

A… picuror’, a… brigant’… pp’nna vendetta!
Ma… pp’nna vendetta ca non c’e mej’ steta… picchì, dopp’ poco timp’, ven’a sapì ca u vicchio patrun’ su’ (2)… ”non si po’ tuccò”
(“U masser’i Guerra – ‘i dìcin’i cumpagni – jè d’i nust’… jè gun’ ca n’ajut’!… sul’i chesicavaddr’ ca… ni mann’!”).

E allur’, Duminichiddr’ si ricogghj’a ru pais’ e curr’ addr’u “Diligheto” pp’accusò i cumpagni: “J’ sugn’ brigant’ sul’i nom’!
Vinìt’ ccù mija…sacc’i posti e v’i fazz’arristè a tutti!
Ed è jut’… propj’a cussì:… arresti, … cunnann’… fucilazioni! (3)

E… tuttu quiss’… pp’nna picura!

(1) Si tratta di Domenico Viola (“Piliddro”), ricordato come il “pentito” della Banda dei Saracinari (gli “erculei saracinari”).

(2) E’ il “massaro” e guardaboschi Gaetano Laurito (“Guerra”), uno dei tanti manutengoli.

(3) Carlo Di Napoli, Domenico Di Pace e Vincenzo Di Benedetto, tutti e tre di Saracena, vengono catturati, condannati e fucilati (Potenza – dicembre 1865), insieme ad altri briganti della Basilicata.
Il Tribunale militare di Cosenza condannò Domenico Viola a 10 anni di lavori forzati.

“I SOPRANNOMI”

“Una volta, dovendomi recare in una cittadina della zona vesuviana, alla trattoria di un tale Salvatore Pilato, mi fu consigliato di chiedere per “piscianderra”, nomignolo del padrone (…e da lui con orgoglio portato). ”

Gerhard Rohlfs
Viola, Di Sanzo, Gagliardi, Pandolfi, Senatore, Di Rago… tutti cognomi saracenari!

Ma si ti dicèra c’havìja n’amico ca si chiamev’ Guerino Di Rago, tu, saraciner’ cum’a mija, mi sapèris’ dì i chi parl’?
O si ti dicèra ca, quann’ jera quatrer’, i scarp’ mi facìj Giuseppe Pandolfi…a cchi pinzèris’?
Ma, invece, si ti dico ca l’amico jer’ Guirin’i cacazzeddra, pur’ tu, cum’a tutti, ma propij tutt’i saraciner’, dicèris’:

“Ah… Guirin’!..’u patrun’i l’ultimo ciucciu d’u pajs’!”.

E chi non sep’ chi jer’ Pippin’i menzajurnota? (…cchjù ca nu mastru-scarpèr’…un “artista”…e cchi fissijatur’!…).
Quiss’ ppì dì ca, ‘nt’a nnu pajs’, i soprannomi su’ importanti cum’i cognomi, e, furs’,…pur’i cchiù!
Chi ffurrer’ nu Russo…senza “maccajun’”?
E nu Diana senz’ “avunna”…e Alfano… jè rizziciddr’ o arizza?
E Di Benedetto…jè…patèn’,.. vrogno,… cupp’,… zupp’,…o… jorio?
E Prantera… po’ ffè a men’i… tiriddr’?
Ed allura, v’a vulera “rinfrischè”, n’a picca, ‘a mimoria…

Abbarun’ e cacazzaddra
bellimingh’e frusculeddra,
faillec’e gaddriciddr’
jalla-jalla e mariniddr’,
cirigghjen’e trippantagghja
mastucarmine’e travagghja,
quagghjasir’e piddrizzun’
rizziciddr’e maccajun’,
passalacqua e mingulann’
murmannola e mufalann’,
favucior’e cipuddrin’
cicarola e cirivin’,
murtisunn’e vammaria
penecutt’e mastandria!

…e nn’i sacc’ tant’i…cchiù,
ma…mi firm’ ccu..”manzù”!

“SARACENA”

 

“Fondolla fiera e valorosa Amazzone chiamata Sara, che, vinti i popoli vicini, dava tanto terrore di sé, che si venne nella deliberazione di ucciderla.
I congiurati si introdussero sul tardi nel paese,…e chiedono alle guardie: “Possiamo entrare? Sara che fa?”
“Saracena” risposero le guardie e diedero il passo.
Cosìla regina fu tolta di vita…e per serbare memoria di sua morte… il paese si chiamò “Saracena””.
 (1)

Si cacchidun’ t’aviss’addummanè picchì u pajs’ nust’ ten’ ssu nom’, m’arraccumann’, no r’i cuntò a storia c’hej’ntis! Ca jè sul’ na palmidija!
Quannu moj s’è vist’ ca i vincitur’ hanu permess’i chiamè nu pajs’ ccù ru nom’ d’unimico, ca lor’ stess’ han’accis’ ?
E…ti per’ possibil’ ca mill’e chiù anni fà, già parlàvin’ ccù ra linga… d’a festa, quann’ancora ‘nt’u 1700 (e…passa), u pajs’u chiamàvin’ “a Saracina”?
(Ancora mò, nu castruviddrer’ ca ven’a Saracena, cum’ dici? “Vavu alla Saracina!”…a cussì dici!).
E nno j’, manch’, appriss’a cca scritt’ ca u vicchj nom’ jer’ “Sarucha”!…Non ci cunt’ nnent’! (2)
Pur’a leggenda (ca i quiss’ si tratt’!) d’a Regnant’ ca scapp’ d’u pajs’ vicchj e curr’ ‘nt’u castiddr’ assummigghj a tant’at’ storj ‘i tant’at’ pajs’!
E, ppù, sim’ sicur’ ca u castriddr’ già c’er’?
I sicur’ sapìm’ ca, i quiddr’ timp’, ‘nta tutt’a pruvinc’i Cusenza, c’èrin’i Saraceni’, e, cum’ cc’è, vicin’ a nuj, nu fium’ ca si chiem’ “u saracino”, a cussì u post’ addr’è jut’ criscinn’ criscinn’ u pajs’ nust’, ha pigghjet’u nom’a loro!
Ma, oramai, a leggenda d’a Regnant’, ccù linzul’e speta, chiameta Sara, n’a tinìm’…picchì, cuntota e ripituta ppì tant’ secul’, ppì nuj saraciner’, e divintèta, dicim’a cussì, “storia”.(3)

(1) Vincenzo Padula – “La protogea”

(2) Padula (Op.citata) fa derivare “Saracena” dall’ebraico “Sarucha” (“piacevole alloggiamento”-?-), come fa derivare “Trebisacce” da “Bethsakia”(“luogo dove s’adacqua”), perché, ai suoi tempi, il luogo è “coperto di aranci e limoni”; solo che, nel 1000/1100, quando appare, per la prima volta il nome “Trebisacce”, non c’erano, certamente, né limoni né aranci!
Padre Francesco Russo (“Origini e prime vicende di Saracena”) e Giovanni Laviola (“Trebisacce”) rifiutano, con documentate motivazioni, la teoria del Padula, secondo cui tutti i toponimi calabresi deriverebbero dall’ebraico (Cerchiara: “bollente giara”; Oriolo: “il monte luminoso”….).
Padre Russo parla di vera e propria “mania” del Padula ed afferma che “è puerile seguire simili leggende” (“Sara-cena”, “Sarucha” e simili).

(3) Facciamo nostro quanto scrive Pietro Napoletano nella Introduzione all’opera citata di P. Russo: “…la millenaria impalpabile leggenda della ‘donna ignuda’ è ormai parte dello stemma civico e, come tale, appartiene di diritto alla storia di Saracena”.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...